Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Fifteensec Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755), ul. Szafarnia 11 / F8, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905477, posiadający NIP 5833431502, REGON 389170025, o kapitale zakładowym 5.000 zł, który jest jego właścicielem (dalej „administrator” lub „spółka”), przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

§ 1

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest Fifteensec Media Sp. z o.o.
 2. Dane kontaktowe administratora:
  1. adres korespondencyjny: ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk;
  2. e-mail: info@fifteensecmedia.pl

§ 2

 1. Klientem, w myśl niniejszej „Polityki prywatności”, jest:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeśli przedstawiła pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego;

która kieruje do spółki zapytanie, korzysta z portalu spółki dostępnego pod adresem www. fifteensecmedia.pl oraz zawiera, a następnie pozostaje stroną umowy ze spółką w przedmiocie świadczenia usług za pośrednictwem ww. portalu;

3. przedstawiciel ustawowy, o którym mowa w pkt b powyżej, w zakresie danych udostępnionych w pisemnej zgodzie;

§ 3

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez klienta, a następnie przesłanych administratorowi za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu IP, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, kraju, identyfikatorów kont w mediach społecznościowych, w szczególności w aplikacji TikTok, liczby obserwujących w mediach społecznościowych oraz numeru rachunku bankowego.
 2. Podanie przez klienta danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, daty urodzenia, identyfikatora kont w mediach społecznościowych, w szczególności w aplikacji TikTok, liczby obserwujących w mediach społecznościowych oraz numeru rachunku bankowego jest dobrowolne, lecz konieczne dla korzystania z usług serwisu.
 3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji usługi przez administratora na rzecz klienta lub dla czasu zrealizowania przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Czas zbierania i przetwarzania danych osobowych nie wyniesie więcej, niż wskazany treścią przepisów prawa maksymalny okres przechowywania dokumentacji oraz przedawnienia roszczeń.

§ 4

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:
  1. świadczenia usług na rzecz klientów spółki, w tym prowadzenia korespondencji z klientami, zawarcia umowy w przedmiocie świadczenia usług przez spółkę, realizacji ww. umowy, w tym pośrednictwa między klientem a podmiotem zlecającym Kampanię, dokonywania rozliczeń między klientem a spółką oraz zakończenia realizacji umowy, tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. prowadzenia działań marketingowych i statystycznych, tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

§ 5

 1. W celu skutecznego świadczenia usług przez administratora na rzecz użytkownika, użytkownik jest zobowiązany do dobrowolnego podania danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez administratora.

§ 6

Klient posiada prawo do:

 1. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. cele przetwarzania;
  2. kategorie odnośnych danych osobowych;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. żądania udostępnienia mu przez administratora kopii dotyczących go danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 4. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 5. żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 6. żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;
 7. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 8. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 9. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

§ 7

Administrator nie korzysta z systemu decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 8

 1. Dane osobowe udostępnione administratorowi w ramach realizowania przez niego usług na rzecz klienta mogą zostać udostępnione pracownikom spółki oraz podmiotom współpracującym ze spółką, w szczególności w zakresie niezbędnych usług informatycznych, prawnych czy księgowych.
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane podmiotom zlecającym Kampanię w celu realizacji usługi pośrednictwa pomiędzy klientem a wybranym ww. podmiotem.
 3. Administrator może zostać zobowiązany do udostępnienia danych osobowych klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji organu lub orzeczenia sądu.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO lub do organizacji międzynarodowych.

§ 9

W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usług niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

§ 10

Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ich pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zgromadzone dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych.

§ 11

W zakresie nieuregulowanym w treści niniejszej „Polityki prywatności”, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy polskiego prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Polityka Cookies

§ 1

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

§ 2

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

§ 3

Operator serwisu, JUST JOIN IT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul. Lęborska 3B lok. 1.44, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774695, posiadający NIP 5842781957, REGON 382708421, o kapitale zakładowym 10.000 zł, jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

§ 4

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika – przede wszystkim pliki te rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników – analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 3. świadczenie usług reklamowych za zgodą Użytkownika;

§ 5

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

§ 6

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

§ 7

Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

§ 8

Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom. 

§ 9

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.