Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu www.fifteensecmedia.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy, dostępny pod adresem www.fifteensecmedia.pl, udostępniany jest użytkownikom przez podmiot Fifteensec Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755), ul. Szafarnia 11 / F8, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905477, posiadający NIP 5833431502, REGON 389170025, o kapitale zakładowym 5.000 zł, który jest jego właścicielem.
 2. Portal funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Portal pełni funkcję usługową. 
 4. Korzystanie z Portalu ma na celu świadczenie przez właściciela Serwisu usługi pośrednictwa w celu umożliwienia nawiązania współpracy przez użytkowników będących TikTokerami i podmioty zlecające Kampanie. Szczegółowy opis poszczególnych funkcjonalności udostępniony zostanie w części informacyjnej Portalu. Cel ten jest realizowany zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami społecznymi.
 5. Niniejszy Regulamin tworzy z Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies integralną całość. Korzystanie z Portalu przez użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować.
 6. Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Te dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.

 

II. Definicje

 1. „Administrator”, „Spółka”, „Usługodawca” lub „Właściciel Serwisu” – podmiot Fifteensec Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755), ul. Szafarnia 11 / F8, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905477, posiadający NIP 5833431502, REGON 389170025, o kapitale zakładowym 5.000 zł, który jest jego właścicielem.
 2. „Aplikacja” lub „TikTok” – mobilna aplikacja internetowa, dostępna m.in. pod adresem www.tiktok.com, której usługi świadczone są przez TikTok Technology Limited, zarejestrowaną w Irlandii z siedzibą pod adresem 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia, pod numerem 635755.
 3. „Dane osobowe” – dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
 4. „Kampania reklamowa” lub „Kampania” – działania promocyjne i marketingowe, podejmowane przez wyznaczone przez Usługodawcę osoby w wykonaniu umowy zawartej z podmiotem zlecającym przeprowadzenie Kampanii, za pośrednictwem aplikacji TikTok, w tym funkcji TikTok Ads.
 5. „Konto użytkownika” – stworzony przez użytkownika profil w celu korzystania z usług Usługodawcy, świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 6. „Cennik” – wybrany zakres (moduł) współpracy z Usługodawcą; aktualna lista dostępnych zakresów (modułów) każdorazowo udostępniana jest na stronie internetowej https://fifteensecmedia.pl/cennik.
 7. „Podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii” – osoba fizyczna lub osoba prawna, która przez zawarcie umowy z Usługodawcą zleca, na ustalonych warunkach, realizację Kampanii.
 8. „Polityka ochrony danych osobowych” – dokument stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, w treści którego przedstawiano informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników przez właściciela Serwisu.
 9. „Rejestracja TikTokera” – formularz rejestracji TikTokera, dostępny pod adresem https://fifteensecmedia.pl/contact, umożliwiający założenie konta użytkownika
 10. „Regulamin” – aktualna wersja zapisów niniejszego dokumentu wraz z wszelkimi dokumentami wskazanymi jako stanowiące jego integralną część.
 11. „Stawki” – wynagrodzenie pieniężne, do którego zapłaty na rzecz Administratora zobowiązany jest podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii w związku z zawarciem umowy.
 12. „Strona internetowa” lub „Serwis” lub „Portal” – usługa internetowa dostępna pod adresem www.fifteensecmedia.pl, świadczona przez Usługodawcę na rzecz użytkowników zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 13. „TikToker” – osoba fizyczna, która za pośrednictwem aplikacji, przeprowadza Kampanię zleconą przez Usługodawcę w ramach realizacji umowy zawartej z podmiotem zlecającym przeprowadzenie Kampanii.
 14. „Udostępniane produkty” – przedmioty materialne lub know-how udostępniane przez podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii wyznaczonej przez Usługodawcę osobie działającej za pośrednictwem aplikacji TikTok w celu przeprowadzenia Kampanii, na warunkach zawartych w umowie łączącej Usługodawcę z podmiotem zlecającym przeprowadzenie Kampanii.
 15. „Umowa z TikTokerem” – całokształt porozumień zawartych z przez Usługodawcę z TikTokerem w zakresie przeprowadzenia konkretnej Kampanii reklamowej, tj. umowa cywilnoprawna oraz uzgodnienia poczynione za pośrednictwem poczty e-mail.
 16. „Umowa współpracy w zakresie zlecenia Kampanii” – całokształt porozumień zawartych pomiędzy Usługodawcą a podmiotem zlecającym przeprowadzenie Kampanii, tj. obejmujących niniejszy Regulamin, umowę współpracy oraz wszelkie ustalenia poczynione za pośrednictwem korespondencji e-mail i zaakceptowane przez podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii.
 17. „Umowa zlecająca przeprowadzenie Kampanii” – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a podmiotem zlecającym przeprowadzenie Kampanii reklamowej.
 18. „Użytkownik” – osoba fizyczna lub osoba prawna reprezentowana przez wyznaczoną osobę fizyczną korzystająca z Serwisu za pośrednictwem konta, będąca usługobiorcą.
 19. „Wymagania” – oczekiwania co do sposobu przeprowadzenia Kampanii, przedstawiane przez podmiot zlecający Kampanię w załączniku nr 1 do umowy współpracy.
 20. „Wynagrodzenie” – kwota pieniężna, jaka na podstawie zawartej umowy, wypłacona zostanie TikTokerowi za zrealizowane czynności.

 

III. Zakres niniejszego Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje:
  1. ogólne warunki rejestracji i korzystania z Serwisu;
  2. ogólne warunki świadczenia usług dla podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii;
 2. Integralnymi częściami niniejszego Regulaminu są:
  1. Polityka Prywatności dostępna w informacyjnej części Serwisu;
  2. zasady dotyczące plików cookies dostępne w informacyjnej części Serwisu;
  3. wszelkie pozostałe porozumienia zawarte między stronami, które nie zostały wymienione wyżej;

 

IV. Rejestracja na stronie internetowej:

 1. Portal świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu, który stanowi również regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2004 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna dla korzystania z portalu.
 3. Portal składa się z części informacyjnej i dostępnej wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. 
 4. W części informacyjnej portalu, dostępnej dla wszystkich użytkowników, znajdują się bezpłatne informacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem portalu.
 5. Dostęp do usług wykonywanych za pośrednictwem portalu przysługuje wyłącznie użytkownikom po zalogowaniu się.
 6. Żaden z zamieszczonych na stronie materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dublowany, dystrybuowany, publikowany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych lub rejestrujących, za wyjątkiem pisemnej zgody Usługodawcy.
 7. W celu podjęcia współpracy z Usługodawcą, zarówno podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii, jak i TikToker, rejestrują się na stronie internetowej Usługodawcy przy użyciu formularza https://fifteensecmedia.pl/contact lub Przycisku TikTokera.
 8. W celu podjęcia współpracy, osoba dokonująca rejestracji musi:
  1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i przedstawić podczas rejestracji pisemne zgody przedstawiciela ustawowego na nawiązanie współpracy z Usługodawcą oraz przetwarzanie danych osobowych poprzez załączenie ich skanów do formularza;
  2. być uprawniona do reprezentacji osoby prawnej, na której rzecz zakładane jest konto użytkownika – wyłącznie w przypadku podmiotów, które nie są osobami fizycznymi;
  3. posiadać aktywne konto w aplikacji, co zostanie zweryfikowane przez Usługodawcę – w przypadku TikTokera;
 9. Pomyślny przebieg rejestracji zostanie potwierdzony wiadomością e-mail o powstaniu konta w Serwisie Usługodawcy, w wiadomości znajdzie się także odnośnik do niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz zasad dotyczących plików cookies.
 10. Wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu oraz pozostałych wiążących użytkownika dokumentów jest dobrowolne, lecz konieczne dla korzystania z usług Usługodawcy.
 11. Poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się z postanowieniami wiążących mnie dokumentów i wyrażam zgodę na ich postanowienia”, podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii lub TikToker wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości postanowienia wskazanych dokumentów.
 12. Zarejestrowanie się na stronie internetowej Usługodawcy nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do bezwarunkowego nawiązania współpracy z danym podmiotem. Rejestracja oznacza jedynie stan gotowości do rozpoczęcia współpracy, w sytuacji, gdy pojawi się oferta, która wedle uznania Usługodawcy będzie odpowiednia dla danego TikTokera.
 13. TikToker nie jest zobowiązany do podejmowania żadnych czynności związanych z Kampanią, do momentu ustalenia z Usługodawcą wszelkich wiążących warunków realizacji danego przedmiotu umowy cywilnoprawnej i nawiązania w ten sposób stosunku cywilnoprawnego.
 14. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 15. Użytkownik decydujący się na podpisanie umowy z Usługodawcą, deklaruje, iż przed jej zawarciem zapoznał się z regulaminem.

 

V. Usługi 

 1. Za pośrednictwem strony internetowej, Usługodawca zobowiązuje się podejmować działania polegające na:
  1. pozyskiwaniu zleceń od podmiotów zlecających przeprowadzenie Kampanii, ustalaniu szczegółowych warunków tych zleceń;
  2. wyborze TikTokera odpowiadającego wymaganiom i kryteriom podmiotu zlecającego przeprowadzenie określonej Kampanii, ustaleniu szczegółowych warunków współpracy z nim i oraz wynagrodzenia TikTokera za podjęte działania;
 2. Zarówno podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii, jak i TikToker, każdorazowo są zobowiązani do stosowania się do postanowień wiążących ich dokumentów.
 3. Modyfikacja postanowień niniejszego Regulaminu na żądanie podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii lub TikTokera nie jest możliwa.
 4. Usługodawca działa w roli pośrednika, dostosowującego wybór TikTokera i warunki Kampanii do przedstawionych oraz uzgodnionych oczekiwań podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii.
 5. Usługodawca, na wyraźnie wyrażone życzenie podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii oraz za odpowiednio ustalonym wynagrodzeniem, może świadczyć także usługi consultingowe w zakresie sposobu przeprowadzenia Kampanii, case study, promocji marki oraz późniejszej analizy wyników przeprowadzonej Kampanii. Wszelkie usługi dodatkowe świadczone przez Usługodawcę, jak i warunki ich świadczenia, zostaną wiążąco ustalone w załączniku nr 1 do umowy współpracy w zakresie zlecenia Kampanii.
 6. Usługodawca nie odpowiada wobec podmiotu zlecającego za sposób i formę przeprowadzenia Kampanii, w szczególności za jakość oraz treść merytoryczną działań podjętych przez TikTokera. Usługodawca jest zobowiązany jedynie do pełnego poinformowania TikTokera o wymaganiach podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii i zakreślenia czasu świadczenia usługi przez TikTokera.
 7. Usługodawca nie odpowiada za jakąkolwiek weryfikację dopuszczalności publikacji materiałów oczekiwanych przed podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii w aplikacji.
 8. Komunikacja bezpośrednia pomiędzy Usługodawcą a podmiotem zlecającym przeprowadzenie Kampanii oraz Usługodawcą a TikTokerem winna odbywać się za wykorzystaniem poczty e-mail: info@fifteensecmedia.pl.

 

VI. Realizacja Kampanii 

 1. TikToker zostanie każdorazowo poinformowany o szczegółowych wymaganiach i oczekiwaniach przedstawionych przez podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii, a także o czasie świadczenia usługi.
 2. Wybór i kontakt z TikTokerem należy do Usługodawcy i jest zależny od jego uznania.
 3. Zgłaszając chęć przeprowadzenia proponowanej Kampanii, TikToker wyraża bezwarunkową zgodę na przeprowadzenie jej zgodnie z przedstawionymi mu wymaganiami i oczekiwaniami podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii.
 4. Podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii zostanie każdorazowo poinformowany o proponowanych do realizacji określonego zlecenia TikTokerach, będąc uprawnionym do zaakceptowania wybranych TikTokerów lub odrzucenia propozycji bez podawania przyczyny.
 5. W czasie trwania Kampanii, TikToker zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu spełnienia wymagań zarówno co do treści, jak i czasu publikacji.
 6. Posty opublikowane przez TikTokera w aplikacji nie mogą zostać usunięte, zarchiwizowane lub w inny sposób ukryte w ciągu 12 miesięcy od dnia ich opublikowania. Ponadto, TikToker zobowiązuje się do zachowania publicznego statusu profilu przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia Kampanii.
 7. TikToker ponosi odpowiedzialność w zakresie przygotowanej przez niego formy wyrażenia Kampanii, tak by była ona zgodna z przepisami prawa kraju realizacji Kampanii oraz zasadami współżycia społecznego.
 8. TikToker nie ma obowiązku do podejmowania żadnych czynności przekraczających zakres przedstawionych mu i przez niego zaakceptowanych wymagań.
 9. TikToker ponosi osobistą odpowiedzialność za zrealizowanie Kampanii zgodnie z przedstawionymi mu wymogami. 
 10. Usługodawca nie ponosi wobec TikTokera jakiejkolwiek odpowiedzialności za ew. roszczenia związane z realizacją Kampanii. Wszelkie roszczenia związane z realizacją Kampanii TikToker zobowiązuje się kierować do podmiotu zlecającego Kampanię.
 11. Zapłata wynagrodzenia na rzecz TikTokera uzależniona jest od tego, czy wypełnił on wszystkie postanowienia przedstawione mu w zakresie wymagań.
 12. TikToker zobowiązany jest do oznaczenia materiałów realizowanych w ramach Kampanii jako sponsorowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami stosowanymi dla aplikacji.
 13. TikToker zobowiązany jest do powstrzymania się od publikowania postów powiązanych lub promujących markę konkurencyjną w stosunku do podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii w czasie trwania Kampanii i w ciągu tygodnia od dnia jej zakończenia.
 14. TikToker zobowiązuje się używać w publikowanych materiałach wyłącznie muzyki licencjonowanej przez aplikację i dbać o nienaruszenie w tym zakresie praw autorskich twórców.
 15. Podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii, w sytuacji, gdy tak określone zostały wymagania, zobowiązany jest do terminowego dostarczenia TikTokerowi materiałów w postaci przedmiotów lub know how potrzebnego do realizacji Kampanii.
 16. Zarówno TikToker, jak i podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Usługodawcę wszelkich statystyk, uzyskanych w związku z każdorazowym przeprowadzeniem Kampanii, w celach marketingowych Usługodawcy, zwłaszcza w zakresie ich publikacji za pośrednictwem kanałów Usługodawcy takich jak strona internetowa, media społecznościowe (w tym Facebook, Instagram, TikTok), nagrania typu podcast.

 

VII. Kontrola wywiązania się z zobowiązań przez TikTokera

 1. W przypadku, gdy TikToker, w ramach realizacji Kampanii, wykona materiały w sposób niezgodny z wymaganiami, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub zasadami korzystania z aplikacji lub w sposób godzący z dobre imię czy wizerunek podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii, Usługodawca uprawniony będzie do poinformowania TikTokera o odmowie wypłaty lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania.
 2. Usługodawca może ponadto tymczasowo lub permanentnie zablokować dostęp TikTokera do strony internetowej w następstwie naruszeń opisanych wyżej w ppkt 1.

 

VIII. Wynagrodzenie

 1. Z tytułu przeprowadzenia Kampanii w zgodzie z przedstawionymi wymaganiami, TikTokerowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.
 2. Przedmioty materialne dostarczone przez podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii, nie są zaliczane na poczet wynagrodzenia, chyba że w trakcie ustalania warunków przeprowadzenia Kampanii strony postanowią inaczej. Zależnie od ustaleń przedstawionych w wymaganiach, ww. przedmioty mogą podlegać zwrotowi po zakończeniu Kampanii.
 3. Kwota wynagrodzenia ustalana będzie w formie pieniężnej i płatna będzie przelewem na wskazane konto bankowe TikTokera.
 4. System obliczania wynagrodzenia będzie każdorazowo dostosowywany do konkretnej Kampanii i przedstawiany TikTokerowi w umowie cywilnoprawnej zawieranej przed rozpoczęciem realizacji Kampanii.
 5. System wynagrodzenia może być oparty o stałą stawkę, wskazaną w umowie cywilnoprawnej lub w formie uzależnionej od liczby wyświetleń materiałów publikowanych w ramach Kampanii. Każdorazowo sposób wynagrodzenia zostanie podany do wiadomości TikTokera przed zawarciem przez niego umowy cywilnoprawnej, w treści owej umowy.
 6. Wypłata wynagrodzenia na rzecz TikTokera oraz jej termin uzależnione są od otrzymania przez Usługodawcę odpowiedniej sumy pieniężnej od podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii. Tym samym, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia spowodowane nieterminową płatnością po stronie podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii.
 7. Po otrzymaniu wynagrodzenia, TikToker jest każdorazowo zobowiązany do dokonania rozliczenia podatkowego uzyskiwanych przychodów we własnym zakresie, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację jakichkolwiek obowiązków podatkowych lub innych zobowiązań publicznoprawnych przez TikTokera.

 

IX. Licencja

 1. Składnikiem wynagrodzenia przysługującemu TikTokerowi jest opłata licencyjna, płatna przez podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii. 
 2. Na mocy udzielonej licencji, TikToker udziela podmiotowi zlecającemu przeprowadzenie Kampanii, niewyłącznej, 10-letniej licencji obowiązującej od dnia opublikowania pierwszego postu w ramach Kampanii, liczonej odrębnie dla każdego postu, uprawniającej do korzystania z materiałów opublikowanych w ramach Kampanii oraz z nią związanych. 
 3. Korzystanie z materiałów będzie odbywać się w wersji elektronicznej.
 4. Celem korzystania z materiałów może być:
  1. wykorzystanie materiału w formie płatnych reklam na platformie TikTok;
  2. przetwarzanie, nagrywanie oraz odtwarzanie materiałów w dowolny sposób;
  3. włączenie materiałów udostępnionych w ramach Kampanii, do innych materiałów reklamowych tworzonych przed podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii;
  4. wprowadzenie materiałów do pamięci komputera lub urządzenia przenośnego, sieci komputerowej i udostępniania go w dostępnych sieciach komputerowych np. w internecie, z oznaczeniem twórcy materiału;
  5. publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i emisję materiałów w telewizji naziemnej i cyfrowej;
  6. przekazanie materiałów osobom trzecim w celu ich przetworzenia i dostosowania do kolejnych Kampanii reklamowych;
  7. wykorzystanie materiałów w całości lub w dowolnie podzielonych częściach osobno lub łącznie z innymi utworami.
 5. Licencja obejmuje prawo do udzielania sublicencji.

 

X. Licencja dla Usługodawcy

 1. Składnikiem wynagrodzenia TikTokera jest także opłata za udzielenie licencji Usługodawcy, niewyłącznej, 10-letniej obowiązującej od dnia publikacji pierwszego postu w ramach danej Kampanii w zakresie wskazanym w pkt IX, a ponadto do publikacji na stronie internetowej informacji o przeprowadzonej Kampanii oraz osobie TikTokera, który ją stworzył.
 2. TikToker wyraża także zgodę na publikowanie jego wizerunku, w postaci zdjęcia profilowego z aplikacji na stronie internetowej Usługodawcy, wraz z wymienieniem jego nick’u (loginu) z aplikacji.

 

XI. Autorskie prawa osobiste TikTokera

 1. TikToker zachowuje autorskie prawa osobiste do stworzonych przez siebie materiałów, w szczególności prawo do oznaczenia go jako autora.
 2. Roszczenia w zakresie naruszeń autorskich praw osobistych TikTokera mogą być kierowane wyłącznie do podmiotu, który się ich dopuszcza.
 3. Usługodawca nie odpowiada za naruszenia dokonane przez podmioty trzecie we wskazanych w ppkt 2 zakresie.

 

XII. Wizerunek

 1. TikToker zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody każdej osoby trzeciej, której wizerunek pojawia się w materiałach służących do realizacji Kampanii.
 2. Zgoda wskazana w ppkt 1 winna być dostarczona Usługodawcy przed rozpoczęciem publikacji materiałów w ramach Kampanii.
 3. Zgoda winna obejmować wszystkie przypadki wyszczególnione w pkt X i XI.
 4. Usługodawca oraz podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii, nie są zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób trzecich pojawiających się w materiałach dostarczonych przez TikTokera.

 

XIII. Zgoda TikTokera

TikToker jednoznacznie potwierdza, iż przyjął do wiadomości wszystkie informacje określone w niniejszym Regulaminie, zwłaszcza w treści IX i XII, i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. 

 

XIV. Dalsze zobowiązania TikTokera w związku z Kampanią

 1. TikToker zobowiązuje się do nieudzielania informacji związanych z postanowieniami umów zawartych w związku z realizacją Kampanii, w szczególności dotyczących wymagań oraz wynagrodzenia.
 2. TikToker zobowiązuje się nie wpływać w sposób nieorganiczny na liczbę osób obserwujących jego profil i wyświetlających materiały związane z Kampanią.
 3. TikToker zobowiązany jest do naprawienia szkody jaką udostępnione przez niego w ramach Kampanii materiały wyrządziły podmiotowi zlecającemu przeprowadzenie Kampanii lub Usługodawcy.
 4. TikToker zobowiązuje się podjąć wszelkie starania w celu zabezpieczenia (zwolnienia) podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii oraz Usługodawcy przed roszczeniami osób trzecich powstałymi na skutek działalności TikTokera lub w celu ich ograniczenia.
 5. TikToker ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie Usługodawcy właściwego numeru konta przeznaczonego do otrzymania wypłaty wynagrodzenia.

 

XV. Warunki techniczne korzystania z usług

 1. Użytkownik chcący korzystać z portalu, a w szczególności świadczonych za jego pośrednictwem usług, musi zapewnić we własnym zakresie hardware (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych usług oraz połączenie z siecią Internet.
 2. Korzystanie z wybranych usług może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi javascript, flash oraz plików cookies (tzw. ciasteczka).

 

XVI. Odpowiedzialność

 1. Administrator oświadcza, że materiały i informacje dostępne na portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione na portalu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 2. Portal nie daje gwarancji, że treści zamieszczone w serwisie internetowym będą spełniały wymagania i oczekiwania użytkowników.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności w związku z czasowymi ograniczeniami dostępu do świadczonych za jego pośrednictwem usług, zwłaszcza wynikającymi z przyczyn niezależnych od usługodawcy jak niepożądane działania osób trzecich.
 5. Usługodawca, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych, nie udziela gwarancji na świadczone przez siebie usługi i nie gwarantuje, iż usługa będzie wolna od błędów. 
 6. Użytkownik winien podjąć wszelkie działania w celu zabezpieczenia danych do logowania na konto na portalu przed osobami trzecimi. Portal nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek ujawnienia danych do logowania osobom trzecim.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania podejmowane w portalu oraz za jego pośrednictwem.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w oprogramowaniu Aplikacji, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą wpłynąć na realizację usługi.
 9. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez usługodawcę nastąpi przez zapłatę kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

 

XVII. Zmiana Regulaminu

 1. Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia:
  1. okoliczności siły wyższej;
  2. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających znaczenie dla świadczonych za pośrednictwem portalu usług;
  3. zmiany sposobu świadczenia usług za pośrednictwem portalu;
 2. Administrator będzie informował użytkowników o każdorazowej zmianie regulaminu, a także, w określonych przypadkach, o przysługującym im prawie do odstąpienia od umowy w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia regulaminu.

 

XVIII. Czas trwania umowy, zakończenie umowy

 1. Umowa między użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. W przypadku chęci rozwiązania umowy, użytkownik może poinformować o tym Administratora drogą e-mailową na wskazany w portalu adres e-mail. W ciągu 72 godzin od momentu nadania ww. wiadomości e-mail, świadczenie usługi zostanie zakończone, a konto użytkownika usunięte z portalu.
 3. Spółka ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez użytkownika Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego (w tym przez wykorzystywanie portalu do celów innych niż wskazanych w regulaminie) lub podania przez użytkownika nieprawdziwych danych.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego brzmienia regulaminu, użytkownik może odstąpić od zawartej umowy we wskazanym przez Spółkę terminie. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie we wskazanych przez Spółkę przypadkach.
 5. W przypadku przedstawienia przez użytkownika żądania usunięcia jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania w sposób, który uniemożliwi Spółce dalsze świadczenie usług na rzecz użytkownika, umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.

 

XIX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie zastrzeżenia czy reklamacje, związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem portalu, winny być kierowane do Spółki na:
  1. adres korespondencyjny: ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk, Polska;
  2. e-mail: info@fifteensecmedia.pl;
 2. W zgłoszeniu zastrzeżenia lub reklamacji należy wskazać dane użytkownika (firmę lub imię i nazwisko, a także adres e-mail), opisać problem i wskazać proponowany sposób jego rozwiązania.
 3. Spółka przedstawi odpowiedź na zastrzeżenia lub reklamacje w wybranej przez siebie formie (listownej lub e-mailowej) w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 
 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni, Spółka poinformuje o terminie rozpoznania zgłoszenia.

 

XX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 2. TikToker niniejszym oświadcza, iż zapoznał się i przyjął do wiadomości wszelkie postanowienia umów oraz Regulaminu.
 3. Podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii oświadcza, iż zapoznał się i przyjął do widomości wszelkie postanowienia umów oraz Regulaminu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności w celu zrealizowania postanowień umów łączących go z podmiotem zlecającym przeprowadzenie Kampanii lub z TikTokerem.
 5. Usługodawca pozostaje uprawniony do publikacji wizerunku TikTokera na swojej stronie internetowej w zakresie wskazanym w pkt X ppkt 2.
 6. Podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii wyraża dobrowolną i bezterminową zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nazwy jego firmy oraz logo przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługodawcy, w celu informowania o współpracy podmiotu zlecającego przeprowadzenie Kampanii i Usługodawcy, nawiązanej w chwili utworzenia przez podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii konta użytkownika. Przedmiotowa zgoda trwa również po zakończeniu trwania umowy między podmiotem zlecającym przeprowadzenie Kampanii i Usługodawcą, do momentu jej pisemnego odwołania przez podmiot zlecający przeprowadzenie Kampanii.
 7. Usługodawca jest wyłącznym właścicielem praw autorskich związanych ze swoją stroną internetową.
 8. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

XXI. Regulamin Serwisu www.bartoszmalinowski.pl dotyczące tworzenia automatyzacji

  • 1 Postanowienia ogólne korzystania z serwisu

  1.1. Portal internetowy, dostępny pod adresem www.bartoszmalinowski.pl, udostępniany jest użytkownikom przez podmiot Fifteensec Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755), ul. Szafarnia 11 / F8, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905477, posiadający NIP 5833431502, REGON 389170025, o kapitale zakładowym 5.000 zł, który jest jego właścicielem.

  1.2. Portal funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  1.3. Portal pełni funkcję usługową. 

  1.4. Korzystanie z Portalu ma na celu świadczenie przez właściciela Serwisu usługi stworzenia dedykowanego rozwiązania automatyzującego. Cel ten jest realizowany zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami społecznymi.

  1.5. Niniejszy Regulamin tworzy z Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies integralną całość. Korzystanie z Portalu przez użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować.

  1.6. Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Te dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.

  • 2 Przedmiot usługi

  2.1. Zleceniodawca zleca, a Usługodawca podejmuje się stworzenia dedykowanego rozwiązania w celu automatyzacji procesów biznesowych, zgodnie z zamówieniem mailowym oraz ustaleniami wynikającymi z niniejszej umowy.

  • 3 Warunki współpracy

  3.1. Szczegóły dotyczące zakresu prac, terminów oraz wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie zamówienia mailowego oraz informacji dostępnych na stronie internetowej www.bartoszmalinowski.pl lub zostaną ustalone indywidualnie w zamówieniu.

  3.2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zerwania umowy do momentu dostarczenia analizy i konceptu rozwiązania. Po otrzymaniu dedykowanego konceptu, projekt uznawany jest za rozpoczęty.

  • 4 Wykorzystanie nazwy i logo

  4.1. Zleceniodawca wyraża dobrowolną i bezterminową zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nazwy jego firmy oraz logo przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługodawcy, w celu informowania o współpracy podmiotu zlecającego stworzenie dedykowanego rozwiązania do automatyzacji i Usługodawcy.

  4.2. Przedmiotowa zgoda trwa również po zakończeniu trwania umowy między Zleceniodawcą a Usługodawcą, do momentu jej pisemnego odwołania przez Zleceniodawcę.

  • 5 Przekazanie praw autorskich

  5.1. Usługodawca przekazuje Zleceniodawcy pełne prawa autorskie do stworzonego rozwiązania oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu stworzonego rozwiązania i przekazania go Zleceniodawcy.

  • 6 Postanowienia końcowe

  6.1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  6.2. Niniejsza umowa obowiązuje od daty złożenia zamówienia przez obie strony i nie ma ograniczenia czasowego.